Ara
Kategoriler
  Menu Close

  AYDINLATMA BEYANI

  KİRALAAL

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

  AYDINLATMA BEYANI

  ICN Teknoloji ve Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Kiralaal” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri gereğince, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.


  1. Veri Sorumlusu

  Kiralaal veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle ve işleme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla tarafınıza ait kişisel verileri işlemektedir. İşleme; kaydetme, saklama, sınıflandırma, güncelleneme ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarma faaliyetleri ile sınırlı olmamak kaydı ile işbu faaliyetleri de kapsamaktadır.


  2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Aktarımı

  Kimlik, kimlik doğrulama, iletişim, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama ve hukuki işlem bilgilerine ilişkin kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;
   Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
   Erişim yetkilerinin yürütülmesi
   Faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun yürütülmesi
   Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
   Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
   Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
   İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
   İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
   İş faaliyetlerinin yürütülmesi
   İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
   Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
   Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
   Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
   Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
   Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
   Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
   Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
   Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
   Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
   Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

   Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
   Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
   Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
   Talep/şikayetlerin takibi
   Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
   Ticari elektronik ileti gönderilmesi
   Ücret politikasının yürütülmesi
   Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
   Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
   Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
  amaçlarıyla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmakta, amaç ile bağlantılı olarak belirlenecek olan saklama sürelerinin bitimini takiben ise mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak imha edilmektedir. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Yukarıdaki amaçlara uygun olarak işlenen kişisel verileriniz;
   Faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun yürütülmesi
   Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
   Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
   İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
   İş faaliyetlerinin yürütülmesi
   İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
   Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

  amaçlarıyla ve aşağıda sayılan işlenme şartları çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, hissedarlara, grup şirketleri, iştirakler ve iş birliği içinde bulunduğumuz şirketlere ve hizmet aldığımız gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine yurt içinde aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya diğer işleme şartlarının varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumanın bulunduğuna ilişkin karar alınan yabancı ülkelerde mukim tüzel veya gerçek kişilere veya hakkında işbu Kurul Kararı mevcut olmayan ülkelerde mukim kişilere, veri aktarımına taraf olacak tüzel veya gerçek kişilerce karşılıklı olarak imzalanmış ve Kurul tarafından onaylanmış olan taahhütnamelerin varlığı halinde aktarılabilecektir.


  3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


  Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda yukarıda belirtilen amaçlarla; kişinin kendisi, çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, mobil uygulama, elektronik posta ve sair kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak ve ilgili işlemeye ilişkin açık rızanızın varlığı çerçevesinde veya Kanun m. 5/2 (c)’de düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" m. 5/2 (ç)’de düzenlenen işlemenin “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; m.5/2 (e)’de düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; veyahut m. 5/2 (f)’de düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işlenme şartları kapsamında işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya diğer işleme şartlarının varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumanın bulunduğuna ilişkin karar alınan yabancı ülkelerde mukim tüzel veya gerçek kişilere veya hakkında işbu Kurul Kararı mevcut olmayan ülkelerde mukim kişilere, veri aktarımına taraf olacak tüzel veya gerçek kişilerce karşılıklı olarak imzalanmış ve Kurul tarafından onaylanmış olan taahhütnamelerin varlığı halinde aktarılabilecektir.


  4. Sahip Olduğunuz Haklar


  Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
  i. Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme,
  ii. Kişisel verileriniz işlenmişse, işlemeye ilişkin bilgi talep etme,
  iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
  iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
  isteme,
  vi. Kanun’da belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin imha edilmesini isteme,
  vii. Düzeltme ve imha hallerinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere işbu
  işlemlerin bildirilmesini isteme
  viii. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
  suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda, işbu duruma itiraz etme,
  ix. Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir
  zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
  Hakkında Tebliğ’de belirtilen zorunlu hususları içerir bir başvuru ile kimliğinizi tespit edici
  gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat Şirketimizin Esentepe
  Mah. Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:102 D:65 Şişli / İstanbul adresine elden teslim
  edebilir veya [email protected] adresi aracılığıyla kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, veya
  güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde Şirket’e iletebilirsiniz.
  Şirketimiz talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde
  sonuçlandıracaktır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılması esnasında oluşabilecek
  maliyetler ise Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler çerçevesinde tarafınıza fatura
  edilecektir.

   

  * İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 27.09.2023 tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde
  herhangi bir değişiklik olması durumunda, Beyan’ın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.